УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

Листа релевантних прописа

Овде су наведена законска и подзаконска акта којима је регуласан рад установе. Према ЗОСОВУ, Члан 133. установа је дужна да обезбеди секретару установе приступ јединственој информационој бази правних прописа, те се уз помоћ секретара установе информишите о њима. 

До ових прописа можете доћи и претраживањем интернет страница: 

 1. Владе Републике Србије и Народне скупштине Републике Србије, 
 2. Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
 3. Завода за унпређивање образовања и васпитања, 
 4. Правно-информационог система Републике Србије, 
 5. сајт Параграф. 

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА 

Стратегија развоја образовања у РС до 2020. и Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године 

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019)
 3. Закон о раду 
 4. Закон о општем управном поступку 
 5. Закон о друштвеној бризи о деци 
 6. Закон о финансијској подршци породици са децом 
 7. Закон о запосленима у јавним службама 
 8. Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
 9. Закон о јавним набавкама 
 10. Закон о буџету/буџетском систему 
 11. Закон о платама у државним органима и јавним службама 
 12. Закон о заштити узбуњивача 
 13. Закон о волонтирању 
 14. Закон о заштити података о личности 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о националном оквиру образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 98/17)
 2. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18) 
 3. Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, бр. 10/19) 
 4. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019) 
 5. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 6. Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06) 
 7. Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама („Службени гласник РС“, број 124/12) 
 8. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12) 
 9. Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14). 
 10. Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС“, број 26/13) 
 11. Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11) 
 12. Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Просветни гласник РС“, број 5/12) 
 13. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС“, број 44/11) 
 14. Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 39/18). 
 15. Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколскoj установи („Службени гласник РС“, број 112/17) 
 16. Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи(„Службени гласник РС“, број 131/14) 
 17. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(„Службени гласник РС“, број 46/19) 
 18. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС“, број 65/18) 
 19. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 22/16) 
 20. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 
 21. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“, број 80/18) 
 22. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 59/10) 
 23. Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи („Службени гласник РС“, бр. 63/19) 
 24. Правилник о јединственом информационом систему просвете („Службени гласник РС“, бр. 81/19). 
 25. Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Службени гласник РС“, бр. 81/19). 
 26. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 
 27. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 38/2013) 
 28. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 29. Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 1/89) 
 30. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) 
 31. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 5/12) 
 32. Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) 
 33. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18) 
 34. Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр.36/18). 
 35. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 8/11) 
 36. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС“, број 81/17) 
 37. Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, бр. 34/2012) 
 38. Правилник о модел установи („Службени гласник РС“, бр. 10/2019) 
 39. Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18) 
 40. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 43/17) 
 41. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 21/18) 
 42. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/ 08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14)

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и10/2019) 
 3. Закон о раду 
 4. Закон о јавним набавкама 
 5. Закон о буџету/буџетском систему 
 6. Закон о платама у државним органима и јавним службама 
 7. Закон о финансијској подршци породица са децом 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019) 
 2. Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146 од 30. децембра 2014). 
 3. Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14). 
 4. Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС“, број 26/13) 
 5. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 59/10) 
 6. Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи („Службени гласник РС“, бр. 63/19) 
 7. Правилник о јединственом информацином систему просвете 
 8. Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја 
 9. Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника 
 10. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 33/2015) 
 11. Уредба о буџетском рачуноводству (Сл. гласник РС, бр. 125/2003 и 12/2006) 
 12. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе „Службени гласник РС“, број 43 од 5. маја 2017.

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) 
 3. Закон о раду 
 4. Закон о локалној самоуправи 
 5. Закон о финансијској подршци породица са децом 
 6. Закон о заштити података о личности 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 14/18) 
 2. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 3. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 4. Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06) Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12) 
 5. Правилник о општинском савету родитеља 
 6. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе „Службени гласник РС“, број 43 од 5. маја 2017.

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 
 2.  Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019)
 3.  Закон о волонтирању („Службени гласник РС“, 36/10) 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о стандардима квалитета установе („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 14/2018) 
 2. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) 
 3. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17) 
 4. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 10/19) 
 5. Правилник о стручно-педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр. 34/2012) 
 6. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 7. Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу („Службени гласник СРС–Просветни гласник“, број 1/89) 
 8. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 38/2013) 
 9. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016) 
 10. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Сл. гласнику РС“, бр. 8/11) 
 11. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18)

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19)
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) 3. Закон о волонтирању („Службени гласник РС“, 36/10.) 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања (2018) 
 2. Правилник о општим основама предшколског програма (2006) 
 3. Правилник о стандардима квалитета установе („Службени гласник РС- Просветни гласник“, бр. 14/2018.) 
 4. Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, бр. 10/19) 
 5. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ 

 1. Конвенција о правима детета и Коментар 7 
 2. Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Коментар на члан 24. 

ЗАКОНИ 

 1. Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС“ 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 
 2. Закон о предшколском васпитању и образовању (,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон , 95/2018 – др. закон и 10/2019) 

ПРАВИЛНИЦИ 

 1. Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања (2018) 
 2. Правилник о општим основама предшколског програма (2006) 
 3. Правилник о стандардима квалитета установе („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, бр. 14/2018.) 
 4. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 10/19) 
 5. Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18) 
 6. Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 39/18). 
 7. Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколскoj установи („Службени гласник РС“, број 112/17.) 
 8. Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи(„Службени гласник РС“, број 131/14) 
 9. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(„Службени гласник РС“, број 46/19) 
 10. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС“, број 65/18) 
 11. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 22/16) 
 12. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 
 13. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом(„Службени гласник РС“ , број 80/18)

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *