УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ЗАКОНИ

Закон о оцењивању

ОЦЕЊИВАЊЕ

 Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање, јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену развоја компетенција ученика. Саставни је део процеса наставе и учења и садржи повратну информацију наставнику за даље креирање процеса учења и препоруке ученику за даље напредовање и евидентира се у педагошкој документацији (педагошкој свесци) наставника. Формативне оцене се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу, урађених домаћих задатака, вођења свеске на часовима, учешћа у групним радовима, пројектима…ове оцене се зову формативне, јер утичу на формирање сумативне оцене. На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести сумативне оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном раду (у дневник).
Сумативне оцене се добијају и из контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика.
 Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања, са образложењем.
 На почетку школске године наставник, ради планирања рада и даљег праћења напредовања ученика, процењује степен развијености компетенција ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме од значаја за наставу у тој школској години.
 Резултат иницијалног процењивања не оцењује се бројчано, али се ученику даје повратна информација о постигнућима.

 Контролни тестови који трају дуже од 15 мин морају се најавити пет дана унапред;

 Уколико више од половине ученика добије јединицу на писменој провери знања, он се аутоматски поништава, држи се обавезна допунска настава и провера се понавља;

 У случају великог броја негативних оцена и честог понављања писмених провера знања због негативних оцена на нивоу одељења, директор може наставника да пошаље на додатно стручно усавршавање;

 Оцена мора да се унесе у дневник осам дана од провере, у противном се поништава;

 Свака сумативна оцена унета у дневник је од истог значаја и урачунава се у аритметичку средину при закључивању оцена

 У току часа наставници имају право да ђацима задају петнаестоминутни тест чија оцена не улази у дневник. То је само рекапитулација оного што су деца усвојила у току претходних 30 минута тог часа, и спада у формативну оцену;

 На сајту школе јавно мора да буде објављен распоред контролних и писмених задатака;

 На оцену из владања не могу да утичу остале оцене. На пример, ако ученик постиже одличне резултате у учењу, а рецимо, да је починио вршњачко насиље или починио неку другу законом прописану тежу повреду; одговараће према закону као и сви други ученици који нису одлични .

 Оцене закључује одељенско веће на предлог предметног професора;

 Закључна оцена не може бити мања од аритметичке средине свих сумативних оцена из дневника (не урачунава се закључна оцена на полугодишту)!

 Приликом оцењивања уважавању се индивидуалне разлике, образовне потребе, узраст, претходно постигнуће ученика.


Критеријуми оцењивања опште-образовних предмета:
Довољан (2):
 познаје и разуме кључне појмове и информације
 усвојио је одговарајућу терминологију
 примењује одговарајуће поступке у решавању једноставних задатака (проблемских ситуација) у познатом контексту
 Обрасце зна да примени уз помоћ наставника и без извођења
 објашњења даје површно уз помоћ наставника
 размишљање и логичко повезивање и закључивање је слабо изражено
 Дефиниције, формуле , законе и правила препознаје
 знања и објашњења повремено или ретко повезује са практичним
 знања ретко повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 Задатке решава на табли уз помоћ наставника
 Домаће задатке ради повремено
 Редовно похађа наставу овог предмета
 повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за напредовање реализује уз стално праћење
 На часу је понекад активан

 коректно учествује и ангажује се у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте
Добар (3):
 уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), укључујући коришћење информационих технологија
 показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за напредовање и делимично их реализује
 простије шеме црта самостално, а сложеније уз помоћ наставника
 једноставније обрасце и задатке изводи самостално, а сложенија само као готова и интерпретира их уз помоћ наставника
 објашњења нису целовита, али су самостална
 уз мању помоћ наставника повезује теоријска знања и објашњења са практичним и искуствима
 уз мању помоћ наставника теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 дефиниције, законе, правила добро познаје
 домаће задатке ради редовно
 на часу је понекад активан
 редовно похађа наставу овог предмета
 уме да формулише своје ставове и образложи их
 коректно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.
Врло добар (4):
 сложеније задатке изводи и објашњава углавном самостално уз малу помоћ наставника
 приликом давања објашњења и решавања проблемских задатака, ученик логички повезује, анализира и закључује
 дефиниције, законе и правила самостално репродукује и примењује
 задатке на часу ради углавном самостално

 теоријска знања и објашњења даје самостално и повезује их са практичним
 теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 изражава своје ставове на основу сопствених тумачења и аргумената
 домаће задатке ради редовно и тачно
 на часу је активан и показује интересовање за предмет
 редовно похађа наставу овог предмета
 активно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.
Одличан (5):
 све сложеније задатке и проблемске ситуације решава самостално и са разумевањем их тумачи
 има развијено критичко и хипотетичко размишљање и у складу са тим доноси закључке и изражава ставове
 објашњења даје исцрпно и потпуно самостално
 дефиниције, законе и правила примењује на време и потпуно самостално
 теоријска знања и објашњења даје самостално и повезује их са практичним примерима из свакодневног живота
 теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 домаће задатке решава редовно и тачно
 повремено долази до нових решења (у теорији и задацима), као посебан вид интересовања за предмет
 радо се ангажује у ваннаставним активностима везаним за струку
 по потреби се ангажује у пружању помоћи ученицима у одељењу којима је потребна помоћ у савладавању градива
 активно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.

Критеријуми оцењивања у теоријској настави – струка
Довољан (2):
 Просте шеме зна да црта самостално, а сложеније уз помоћ наставника
 Обрасце зна да примени уз помоћ наставника и без извођења
 Физикална објашњења даје површно уз помоћ наставника
 Техничко размишљање није изражено
 Дефиниције, формуле , законе и правила препознаје
 Теоријска знања и објашњења повремено или ретко повезује са практичним
 Теоријска знања ретко повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 Задатке решава на табли уз помоћ наставника
 Домаће задатке ради повремено
 Редовно похађа наставу овог предмета
 повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за напредовање реализује уз стално праћење
 На часу је понекад активан
 коректно учествује и ангажује се у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.
Добар (3):
 уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), укључујући коришћење информационих технологија
 показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за напредовање и делимично их реализује
 простије шеме црта самостално, а сложеније уз помоћ наставника
 једноставније обрасце изводи самостално, а сложенија само као готова и интерпретира их уз помоћ наставника
 физикална објашњења нису целовита, али су самостална

 уз мању помоћ наставника повезује теоријска знања и објашњења са практичним и искуствима
 уз мању помоћ наставника теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 задатке ради уз мању помоћ наставника
 дефиниције, законе, правила добро познаје
 домаће задатке ради редовно
 на часу је понекад активан
 редовно похађа наставу овог предмета
 коректно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.
Врло добар (4):
 простије и сложеније шеме црта самостално и уме да их објасни и тумачи
 обрасце изводи и објашњава углавном самостално уз малу помоћ наставника
 физикална објашњења даје са мањим пропустима
 дефиниције, законе и правила самостално репродукује и примењује
 задатке на часу ради углавном самостално
 теоријска знања и објашњења даје самостално и повезује их са практичним
 теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 домаће задатке ради редовно и тачно
 на часу је активан и показује интересовање за предмет
 редовно похађа наставу овог предмета
 активно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.
Одличан (5):
 све шеме црта самостално и са разумевањем их тумачи
 све обрасце изводи и објашњава потпуно самостално
 физикална објашњења даје исцрпно и потпуно самостално
 дефиниције, законе и правила примењује на време и потпуно самостално

 задатке на часу ради потпуно самостално и тачно
 теоријска знања и објашњења даје самостално и повезује их са практичним
 теоријска знања повезује са другим предметима сличног садржаја, као и претходним знањима из истог предмета или знањима и искуствима из свакодневног живота
 домаће задатке решава редовно и тачно
 повремено долази до нових решења (у теорији и задацима), као посебан вид интересовања за предмет
 радо се ангажује у ваннаставним активностима везаним за струку
 по потреби се ангажује у пружању помоћи ученицима у одељењу којима је потребна помоћ у савладавању градива
 редовно похађа наставу овог предмета
 активно учествује и ангажује у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте.

Критеријуми оцењивања лабораторијских вежби
Довољан (2):
 инструменте и остали прибор спаја по шеми уз помоћ наставника
 резултате мерења очитава уз помоћ наставника
 инструменте и остали прибор чува и правилно користи
 извештаје нередовно предаје
 понекад повезује теоријска знања са вежбама
 на часу углавном пасивно прати садржај часа
 редовно похађа часове вежби
 естетски изглед и техничка исправност одрађене вежбе је на репродуктивном, нижем нивоу
Добар (3):
 инструменте и остали прибор спаја по шеми углавном самостално
 резултате мерења очитава уз мању помоћ наставника
 инструменте и остали прибор чува и правилно користи
 извештаје предаје редовно
 теоријска знања примењује у вежбама уз мању помоћ наставника
 на часу показује интересовање

 редовно похађа часове вежби
 естетски изглед и техничка исправност одрађене вежбе је на средњем нивоу
Врло добар (4):
 инструменте и остали прибор спаја по шеми самостално
 резултате мерења очитава самостално
 инструменте и остали прибор чува и правилно користи
 извештаје предаје редовно и одрађује их самостално
 теоријска знања примењује самостално у вежбама
 на часу је активан и показује интересовање
 редовно похађа часове вежби
 естетски изглед и техничка исправност одрађене вежбе је на високом нивоу
Одличан (5):
 инструменте и остали прибор спаја по шеми самостално, брзо и тачно
 резултате мерења очитава самостално и прецизно
 инструменте и остали прибор чува и правилно користи
 извештаје предаје редовно и одрађује их самостално
 теоријска знања примењује самостално и стваралачки у вежбама
 на часу је нарочито активан и показује интересовање
 редовно похађа часове вежби
 естетски изглед и техничка исправност одрађене вежбе је на врло високом нивоу

Критеријуми оцењивања практичне наставе
Довољан (2):
 у фази припреме постављеног радног задатка сналази се уз помоћ наставника
 успешно обавља једноставније радне задатке уз помоћ наставника
 средства рада, опреме и правила безбедности на раду познаје и правилно користи

 теоријска знања повезује са праксом уз помоћ наставника
 економичност материјала задовољавајућа
 спорије ради уз помоћ наставника
 чување алата, инструмената и прибора задовољавајућа
 естетски изглед и техничка исправност обављеног посла на задовољавајућем нивоу
Добар (3):
 у фази припреме постављеног радног задатка добро се сналази
 успешно обавља једноставније и неке сложеније радне задатке
 средства рада, опреме и правила безбедности на раду познаје и правилно користи
 теоријска знања добро повезује са праксом
 економичност утрошеног материјала добра
 брзина рада добра
 чување алата, инструмената и прибора добра
 естетски изглед и техничка исправност обављеног посла на добром нивоу
Врло добар (4):
 фазу припреме постављеног задатка обавља потпуно самостално и правилно
 све радне операције успешно и самостално обавља
 средства рада, опреме и правила безбедности на раду врло добро познаје и правилно користи
 теоријска знања повезује са праксом тачно и самостално
 економичност утрошеног материјала врло добра
 брзина рада оптимална, врло добра
 чување алата, инструмената и прибора врло добра
 естетски изглед и техничка исправност обављеног посла на врло добром, високом нивоу

Одличан (5):
 фазу припреме постављеног задатка обавља потпуно самостално, правилно и тачно
 све радне операције високе сложености обавља успешно и самостално
 средства рада, опреме и правила безбедности на раду одлично познаје и правилно користи
 теоријска знања повезује са праксом тачно, самостално, рационално и иновативно
 економичност утрошеног материјала одлична
 велика брзина рада и сигурности
 чување алата, инструмената и прибора одлична
 естетски изглед и техничка исправност обављеног посла на одличном, веома високом нивоу
 по потреби може пружити подршку и помоћ ученицима са слабије развијеним вештинама и знањем

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *