УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ

Основе методологије истраживања у области образовања и васпитања

 • Избор области, предмета истраживања – чиме желимо да се бавимо у истраживању?
 • Разматрање предмета истраживања, дефинисање основних појмова и формулисање теме (радни наслов истраживања)
 • Теоријски приступ проблему и претходна истраживања (налази, извори података)
 • Циљеви и задаци истраживања
 • Методе и технике истраживања
 • Популација и узорак истраживања
 • Методе обраде података (дескриптивна статистика)
 • Организација (поступак) истраживања

УВОДНИ ДЕО

 • Први корак: Индивидуално запишите чиме бисте желели да се бавите у истраживању (предмет истраживања)
  • Потребна је прецизност и јасноћа (да одмах буде јасно чиме желите да се бавите у истраживању)
 • Други корак: Поделите идеје на нивоу Стручног већа.
  • Помозите једни другима у одређивању предмета истраживања.
 • Трећи корак: Заједно напишите до пет предмета истраживања и радни наслов истраживања и напишите кључна питања за која ћете тражити одговоре у истраживању

 • Теоријска знања из литературе како би се предмет истраживања поставио у одговарајући контекст.
 • Истраживач мора имати одређена теоријска знања која стиче проучавањем литературе.
 • Преглед литературе, референце, одабрани, разноврсни  извори.
 • Али и – опис постојећег контекста, праксе.
 • Извори су дедуктивног карактера и основа са за фокусирање на проблем истраживања.
 • Користе се налази изабраних референтних истраживања.
 • Добро проучена литература основ је за квалитетно планирање и спровођење истраживања.
 • По потреби, дефинишу се кључни појмови (из теоријског оквира).

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

 • Предмет истраживања – конкретизује се шта је истраживано.
 • Предмет истраживања – проблем, питање, појава, аспект, процес.
 • Кључне речи и варијабле.
 • Предмет се дефинише у више корака – трагање за концизном, јасном, језички коректном формулацијом.
 • Најмања измена у формулацији може бити значајна.
 • Циљ и задаци истраживања – јасно формулисање једног циља који се жели постићи и више задатака који произилазе из циља (унутрашња конзистентност циља)
 • Циљем се одговара на питање зашто и која сзанања се стичу истраживањем
 • Задаци истраживања – сви су у оквиру постављеног циља
 • Задаци истраживања – конкретна питања на која се траже одговори
 • Популација и узорак – опис популације, прецизирање и врста узорка
 • Методе, технике и инструменти  – квантитативне и квалитативне методе, избор техника, готови или аутентични инструменти, питање о природи појаве која се проучава

Квалитет истраживачких инстумената

 • Метријске карактеристике инструмената (ваљаност, поузданост, дискриминативност, објективност)
 • Релеватност питања (ставки): кључни елементи испитиване појаве
 • Веза циљне групе и питања – на која питања могу, а на која не могу одговорити?
 • Формат питања – затворена (алтернације, вишеструког одговора, допуне) или отворена?
 • Адекватност понуђених одговора – неопредељени, неинформисани?
 • „Дужина инструмента“ – утиче на поузданост
 • Економичност примене и економичност обраде
 • Статистички прикази и анализе са „укрштањем података“
 • Интерпретација налаза и квалитет препорука

Поступак истраживања као део методологије

 • Описују се кључни кораци у спровођењу истраживања.
 • Хронолошки – организација, време, услови.
 • Да ли је било ометајућих фактора или фактора који су променили планирани ток истраживања, процена утицаја?

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

 • Бројчано, табеларно, графичко, статистичко и текстуално приказивање.
 • Потребно је изабрати најбољи облик приказивања, без понављања.

Водити рачуна о информативности облика, јасноћи приказа и видљивости налаза.

 • Уз бројчано, табеларно, графичко, статистичко приказивање даје се и текстуално објашањавање које је у функциији разумевања резултата истраживања
 • Тумаче се и осмишљавају резултати истраживања
 • Размишљање и закључивање о појединачним резултатима
 • Анализа, синтеза и уопштавање
 • Ослонац на приказан теоријски оквир и упоређивање са коришћеним истраживањима
 • Истраживачка етичност (без претенциозности)
 • Дискусија се води око постављених питања, циља и задатака истраживања
 • Размишљање о доприносу истраживања унапређивању праксе

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

 • Синтеза свих кључних резултата истраживања
 • Целовито или као појединачни закључци
 • Суштина рада – најважније и најзначајније из истраживања
 • Заснивају се на чињеницама, а не утисцима
 • Указује се на важност резултата истраживања
 • Креативни корак и посебан мисаони напор аутора
 • Процена доприноса раду установе
 • Препоруке – тежити ка конкретности
 • По потреби – предлог за нова истраживања

ЛИТЕРАТУРА

 • Према АПА стилу
 • Водити рачуна о цитатима
 • Референтни извори
 • Савремени извори
 • Адекватни прописи

Стил писања

 • Одговорност аутора према језику и правилном изражавању.
 • Основе научне и академске писмености
 • А. Шопенхауер – „Ко има праве мисли има прави стил“
 • Стил одражава начин писања и изражавања мисли
 • Јасноћа, сажетост и логичност текста
 • Језик научне области (педагогија, дидактика, прихологија, методике)
 • Важећи правопис

Технички захтеви

 • Ћирилица, фонт New Times Roman, величина 12, проред 1,15
 • Обим – од 15 до 20-ак страна
 • Графикони и слике адекватно именовани и означени
 • Садржај насловне стране (на средини – наслов рада (и поднаслов), испод тога у загради:  испит за стицање лиценце за директора образовно-васпитне установе, у доњој половини десно – име и презиме кандидата, при дну месец и година
 • Провера језичке и визуелне коректности рада
 • Једнострана штампа

 • Циљ и задаци истраживања
  • Методолошки оквир истраживања (методе, технике, инструменте, популацију и узорак)
  • Поступак истраживања
  • Практичан значај истраживања за установу
  • Проверите почетни наслов (тему) истраживања и, по потреби, коригујте

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *