УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ

Стандарди компетенција: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима; 
5.2. Управљање материјалним ресурсима; 
5.3. Управљање административним процесима. 

Очекује се да директор/директорка обављајући задатке у оквиру ове области доприноси квалитету васпитно-образовног процеса. У ефикасном и ефективном реализовању предвиођених послова директор сарађује са управним одбором, секретаром установе, шефом рачуновдства, представником репрезентативног синдиката и по потреби са осталим запосленим. 

Сваки од стандарда компетенција директора је описан индикаторима који су квалитативни и квантитативни показатељи његове остварености. Индикатори остварености стандарда у петој области компетенција директора приказани су у табели која следи:

Управљање финансијским ресурсимаУправљање материјалним ресурсимаУправљање административним процесима
У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета установе у складу са расположивим и планираним ресурсима.Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса.Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама.
Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава.Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, тако да се васпитно-образовни процес одвија несметано.Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане документације.
Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење васпитно-образовног процеса.Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично архивирање, у складу са законом.
Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса.Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их надлежним органима установе и шире заједнице.
Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и законитост.
Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају.
Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *