УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

Нови правилници: Просветни гласник број 04/2022

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 04/2022 ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама ПРАВИЛНИК…

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Обезбеђење законитости рада установе је једна од првих надлежности и одговорности коју има директор/директорка установе како је написано у Члану 126. Закона о основама система образовања и васпитања. Ова област компетенција обухвата следећа три стандарда:  6.1. Познавање, разумевање и праћење…

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ

Стандарди компетенција:  5.1. Управљање финансијским ресурсима; 5.2. Управљање материјалним ресурсима; 5.3. Управљање административним процесима.  Очекује се да директор/директорка обављајући задатке у оквиру ове области доприноси квалитету васпитно-образовног процеса. У ефикасном и ефективном реализовању предвиођених послова директор сарађује са управним одбором, секретаром установе,…

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА ДЕТЕТА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦИОМ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде:  4.1. Сарадња са родитељима/другим законским заступницима детета; 4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи; 4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом; 4.4. Сарадња са широм заједницом.  Стандарди компетенција у оквиру ове области указују…

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде:  3.1. Планирање, селекција и пријем запослених; 3.2. Професионални развој запослених; 3.3. Унапређивање међуљудских односа; 3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених.  Компетенције у оквиру ове области односе се претежно на запослене у установи. Очекује се да…

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА УСТАНОВЕ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде:  2.1. Планирање рада установе 2.2. Организација рада установе 2.3. Контрола рада установе 2.4. Управљање информационим системом установе 2.5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи  Компетенције у оквиру ове области односе се на знања, умења и ставове који обезбеђују…

Листа релевантних прописа

Овде су наведена законска и подзаконска акта којима је регуласан рад установе. Према ЗОСОВУ, Члан 133. установа је дужна да обезбеди секретару установе приступ јединственој информационој бази правних прописа, те се уз помоћ секретара установе информишите о њима.  До ових…

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде:  1.2.1. Развој културе учења  1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  1.2.5….

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ

Основе методологије истраживања у области образовања и васпитања Избор области, предмета истраживања – чиме желимо да се бавимо у истраживању? Разматрање предмета истраживања, дефинисање основних појмова и формулисање теме (радни наслов истраживања) Теоријски приступ проблему и претходна истраживања (налази, извори…

Асертивна комуникација

Невербална комуникација (1) Претежно спонтана, али и намерна, којом особе без речи, гестовима, начином држања тела, изразом лица, погледом или бојом гласа: изражавају и размењују намере емоције расположење ставове и жеље. Невербална комуникација (2) ВК – преношење информација, а НВК…