УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде: 

1.2.1. Развој културе учења 

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Показатељи компетенција у оквиру ове области су приказани у табели испод:

Развој културе учењаСтварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесуПраћење и подстицање постигнућа ученика
Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика;Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика;Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији;Познаје законитости дечјег развоја и ствара услове за уважавање различитости.Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика;
Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно усавршава;Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од насиља, злостављања и дискриминације;Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу;Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости ученика и промовисање толеранције;Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у функцији даљег учења ученика;
Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава;Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и правима деце;– Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења;Разуме потребе деце (талентоване и надарене, деце са сметњама у развоју, инвалидитетом и оне из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за развој сваког детета.Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење постигнућа и напредовања ученика;
Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој напредак;Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима.У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота;– Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови;Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа.
Ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука;

Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници.
Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења.Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они долазе.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: