УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА УСТАНОВЕ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде: 

2.1. Планирање рада установе 
2.2. Организација рада установе 
2.3. Контрола рада установе 
2.4. Управљање информационим системом установе 
2.5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

Компетенције у оквиру ове области односе се на знања, умења и ставове који обезбеђују израду и спровеђењу планова рада; обезбеђивање ефикасне организацоне структуре; праћење, анализу рада установе и предузимање корективних мера; ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском управом и локалном самоуправома и развијање и реализацији система осигурања квалитета рада установе. 

Показатељи компетенција у оквиру ове области су приказани у табели испод:

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде: 

2.1. Планирање рада установе 
2.2. Организација рада установе 
2.3. Контрола рада установе 
2.4. Управљање информационим системом установе 
2.5. Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

Компетенције у оквиру ове области односе се на знања, умења и ставове који обезбеђују израду и спровеђењу планова рада; обезбеђивање ефикасне организацоне структуре; праћење, анализу рада установе и предузимање корективних мера; ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском управом и локалном самоуправома и развијање и реализацији система осигурања квалитета рада установе. 

Показатељи компетенција у оквиру ове области су приказани у табели испод:

Планирање рада установеОрганизација рада установеКонтрола рада установеУправљање информационим системом установеУправљање системом обезбеђивања квалитета у установи
Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том израдом.Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, образује стручна тела и тимове и организационе јединицеПримењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и запосленихОбезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним питањима живота и рада установеПримењује савремене методе управљања квалитетом
Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација потребне за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене.Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, посебно са описом свог радног местаОрганизује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења, извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у изради извештаја и анализаОбезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад информационог система и његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са закономОбезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе
Упућује планове установе органу који их доносиПоставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задаткеОбезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовременеОбезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом технологијом и подстиче их да је користе у раду установе и као подршку процесу учења/наставеОбезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање квалитета рада установе
Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацимаНепосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, анализира рад установе, њених јединица и запосленихОбезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе и стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе.
Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршењеПредузима корективне мере када остварени резултати установе, њених јединица и појединачни резултати запослених одступају од планираних
Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у установиУпознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и предузетим корективним мерама
Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих јединица и запослених.


У остваривању ових односа и сарадње директор установе сарађује са секретаром установе, стручним сарадницима и другим сарадницима у установи.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: