УНС – УДРУЖЕЊЕ НАСТАВНИКА СРБИЈЕ "ПАНЕЛ"

Вести, актуелности и занимљивости из области образовања

ДОКУМЕНТА

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА ДЕТЕТА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦИОМ

Ова област компетенција обухвата следеће стандарде: 

4.1. Сарадња са родитељима/другим законским заступницима детета; 
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи; 
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом; 
4.4. Сарадња са широм заједницом. 

Стандарди компетенција у оквиру ове области указују на значај развијања конструктивних односа и сарадње са родитељима/другим законским заступницима детета, органима државне управе и локалне самоуправе; пружања подршке раду савета родитеља, упрановном одбору установе, репрезентативним синдикатима и промовисања сарадње установе на националном, регионалном и међународном нивоу. 

Показатељи компетенција у оквиру ове области су приказани у табели која следи:

Родитељи/други законским заступницима дететаОрган управљања и репрезентативни синдикат(и)
Државна управа и локална самоуправа
Шира заједница
Подстичепартнерство*установе и родитеља/законских заступника детета и ради на њиховом активном укључивању ради учења и развоја детета.Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе.Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе.Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и међународном нивоу.
Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/ законске заступнике детета о свим аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове деце.Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа добробити деце.Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава.Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава.
Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са родитељима/ законским заступницима детета.Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма и годишњег плана рада установе.Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у заједници.
Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са органом управљања и стручним органима установе.У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове предвиђене законом.Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром.
Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним колективним уговором и законом.


У остваривању ових односа и сарадње директор установе сарађује са секретаром установе, стручним сарадницима и другим сарадницима у установи.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: